• all text

  Markoski K73 LTD

  Civil Engineering
 • all text

  Markoski K73 LTD

  Civil Engineering
 • Markoski K73 LTD

  Civil Engineering

За нас

МАРКОСКИ К 73 ДООЕЛ Струга е основана во 2006 година. Веке 12 години низ низа успешно изведени проекти ја докажува својата сериозност на македонскиот пазар.
Наша главна дејност е изградба на објекти од нискоградба: изградба на системи за водоснабдување и канализација, рехабилитација и санација на постоечките цевководи, тестирање и пуштање во работа на цевководи, земјани работи и ископи, длабоки вертикални ископувања, изградба на насипи, изградба на патишта, асфалтирање,чистење и регулација на речни корита, работа во присуство на висока подземна вода, наводнување и одводнување, изведба на пумпни станици, изведба на пречистителни станици за отпадни води и изградба на други хидротехнички објекти.

Нашата компанија се базира на 100% приватен капитал.

Нашите проекти се изведуваат навремено со помош на нашиот тим на професионални инженери, технички и административен персонал, со користење на сопствена модерна механизација и техничка опрема.

Нашето искуство е во согласност со меѓународните стандарди и прописи сертифицирани во нашите системи за управување со квалитет, заштита на околината и здравјето и безбедноста ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, PN-N-18001:2004 за изведба и проектирање во градежништвото.

Нашата компанија има искуство на домашни и меѓународни тендери, следејќи ги домашните и меѓународните регулативи, како што се FIDIC договорните услови за градење, PRAG и други прописи утврдени од меѓународните инвестициски агенции.